Achievements

List of Topper Students for Academic Year 2019- 2020

STUDENT NAME Percentage
KALE KALYANI VISHWANATH 92.46%
JANJAL YOGESH SHENPHAD 92.27%
JADHAV YASHRAJ BHASKAR 89.91%
DABHADE NILESG ASHOK 89.82%
KATHARWANI DHANSHRI SANJAY 88.73%
BHARTI SHIVKANYA MAROTI 88.64%
SONAWANE SUREKHA PRABHAKAR 87.46%
BODKHE SHITAL PANDURANG 87.36%
SIRSAT SUVARNA SANJAY 87.27%
MHASKE PRIYANKA KISHOR 86.09%